regulamin

Dział: Postanowienia ogólne.

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

Właściciel – podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem www.jakto.co, to jest Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 6 lok. 82, 03-420 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Stowarzyszeń pod nr 0000163383, o nr REGON 011975836 i nr NIP 525-15-70-714. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.

 

Konto – dokument elektroniczny, który powstaje na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie.

Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela.

 

Serwis – portal dostępny pod adresem www.jakto.co.

 

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.

 

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela, za pośrednictwem Serwisu,

 

Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (użytkownik instytucjonalny), która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel ustala niniejszym Regulamin.
 

Dział: Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu.

Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:

  • umieszczania filmów, zdjęć lub zdjęć z podpisami, reportaży prasowych, radiowych oraz materiałów edukacyjnych
  • korzystać z materiałów szkoleniowych,
  • pobierać pliki graficzne, audio, video
  • brać udział w konkursach.

Usługi dostępne w Serwisie mają charakter darmowy lub odpłatny.

 

Właściciel zobowiązuje się do wyraźnego odróżniania Usług odpłatnych od Usług darmowych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

 

Użytkownik nie może zostać obciążony opłatą za Usługę odpłatną, na której otrzymywanie nie wyraził wyraźnej zgody.

 

Właściciel zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej przesłanej przez Właściciela na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.

 

Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.

Materiały w sekcji do pobrania są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0) – treść licencji w języku polskim: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl

W przypadku komercyjnego lub niezgodnego z licencją wykorzystania zamieszczonych materiałów, Właściciel będzie dochodził swoich praw i obciąży podmiot naruszający jego prawa opłatą za bezprawne wykorzystanie udostępnianych materiałów.
 

Dział: Warunki korzystania z Serwisu i zasady odpowiedzialności.

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu są następujące:

  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies,
  • konto poczty e-mail.

Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

 

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.

 

Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.

 

W przypadku korzystania z Formularzy: rejestracyjnego i kontaktowego, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.

 

W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).

 

Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).

 

Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

 

Użytkownik udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.

 

Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.

 

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu. W miarę możliwości Właściciel będzie powiadamiać Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu.

Właściciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z wybranych funkcjonalności bądź całego Serwisu. W miarę możliwości Właściciel zobowiązuje się do wcześniejszej publikacji terminu i przewidywanego czasu trwania prac konserwacyjnych na łamach Serwisu. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników

 

W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Serwisu. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników.

 

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela bądź innych osób lub podmiotów trzecich.

 

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

 

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek.

 

Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 

DZIAŁ: Moment zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu.

Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu następuje w chwili zarejestrowania się w Serwisie i jednoczesnego zapoznania się z Regulaminem. Użytkownik nie może zarejestrować się w Serwisie bez akceptacji Regulaminu.

 

Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

 

Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.

 

Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników.

 

Właściciel zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Właściciela bądź innych Użytkowników.

Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta.

 

Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z Serwisu w każdej chwili poprzez wylogowanie się z Serwisu.

 

DZIAŁ: Reklamacje.

Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Właściciel nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

 

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@serduszko.org.pl lub poprzez Formularz Kontaktowy dostępny pod adresem http://www.jakto.co/kontakt. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail).

 

Właściciel rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Właściciel powiadomi w tym terminie reklamującego mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego.

Właściciel nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji ogłaszanych na łamach Serwisu.

 

W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.
 

DZIAŁ: Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci  (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jeżynowa 9a, 04-770 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@startlab.com.pl.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Przetwarzanie odbywa się w celu świadczenia usług.

Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 6 lat od zakończenia świadczenia usług.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienie to może być zrealizowane w ten sposób, że Użytkownik samodzielnie dokona zmian w Formularzu Rejestracyjnym swojego Konta bądź poprzez wysłanie stosownej prośby na następujący adres e-mail: biuro@serduszko.org.pl.

Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji usług.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 grudnia 2020